Sujanaranjani
           
  కవితా స్రవంతి  
  " టీ" దండకం
 

- రచన :  గండికోట విశ్వనాధం

 
 

ప్రేమాను రాగంబుతో సుప్రభాతంబునన్ వచ్చి మెప్పించు, 'టీ" సేవ
చేయంగనే నిద్దురన్ జబ్బులన్ మబ్బులన్ మాంద్యమున్ గీంద్యమున్ మత్తులన్
చిత్తుగన్ చేయు నంచెంచి, మేలెంచి విద్యార్ధు లుద్యోగులున్ పాఠకుల్ గాయకుల్
నాయకుల్ కార్మికుల్ కర్షకుల్ సాధకుల్ బోధకుల్ పండితుల్ పామరుల్ యోగులున్
భోగులున్ రోగులున్ జోగులున్ మెచ్చి టీ సేవ చేయన్, చలిన్ యా గిలిన్ పోవ పోషించి
శోభింపగా జేయు ; ;టీ పుట్టు పూర్వోత్తర ఖ్యాతులన్ ఓ చమత్కార తర్కంబుగా చెప్పి శ్లాఘింతు:
తొల్ దొల్త త్రేతా యుగంబందు ద్రోణాద్రియన్ పర్వతాగ్రంబునన్ గోప్య శక్తి స్వరూపాన్వితా
సత్వ తేజస్వియై ఓషధీ లబ్ధ సిధ్ధిం ప్రభావించు ఓ మొక్కలో నొక్క మేల్ పిక్క యా అంజనాదేవి
పుత్రుండు ద్రోణాద్రి హస్తంబునన్ దాల్చి ఆకాశ మార్గాన వేవేగ పోవంగ, చక్కంగ జారంగ చైనా
ధరిత్రిన్ చిగర్చన్ గుభాళించి, యా ఆకృతిన్ మార్చి తేయాకు టీ యంచు యెన్నెన్నొ
నామంబులన్ దాల్చి, భూ లోకమందెల్ల నాలోకనా క్రీడ క్రీడించి సంతోష మందించి
తత్సేవకున్ ఆర్తి కల్గించి దాసాను బధంబు సంధించి-

ఇందందు,నందందు,యెందెందు కాంచంగ నౌనంచు సందేహ
వాదంబు లేకుండ, ఆవేళ,ఈవేళ, యేవేళ యేదిక్కు యేమొక్కు యేలెక్క
సేవింపగన్ సాధ్యమై పాద్యమై సిధ్ధమై బధ్ధమై యొప్పు టీ సార సాకార గర్వంబు
సర్వంకషంబౌట , ఇంటింట వర్తించి నర్తించి , యా ఇష్టులన్ దుష్టులన్
వృధ్ధులన్ కుర్రలన్ భక్తులన్ రక్తులన్,దేశమున్ వర్ణమున్ వాసమున్
వేషమున్ భాషయున్ బేధ మొక్కింత లేకుండ, వీక్షీంచి శిక్షించి రక్షించి
శొధించి సాధించి శాసించి వేధించి బాధించి త్రాగించి లాలించి పాలించి
ధూలించి దీవించ ధీరత్వ వీరత్వ శూరత్వ తత్వంబులన్ పెంచు నంచెంచి
వారెల్ల సేవింప:

ఏ కాలమందైన స్నేహంబు పెంపొంద ఓ కప్పు టీ యిచ్చినన్ మెప్పులన్ గూర్చి
యేతద్రుచుల్ మెచ్చగా- కప్పులో, సిప్పులో, వేడిగా-,చల్లగా;,నల్లగా-,తెల్లగా;,తియ్యగా,-
చప్పగా; ,పచ్చగా-,పల్చగా;,ఘాటుగా-,నీటుగా,; చిక్కగా-చక్కగా నాలుకల్ నాసికల్ చేర
ఉప్పొంగు ఆతిధ్య మందించగా నేర్పులన్ గూర్చి : టానిక్కు" గ్రీన్ టీ" యటంచున్
ఉటంకించు పాశ్చాత్య దేశాదులన్ ఆదరంబంది-

ఇంగ్లీషు శబ్దార్ధ కోశంబు నందుండు "టేస్టీ, ఎనర్జీయు, ఏక్టివ్ టి" యన్
మాటలన్ మూడు ముందక్షరాల్ గూర్చినన్ 'టీ' పదంబయ్యెనన్ టీక, నా టీక
భాషింప భల్ ఠీవి మిట్టాడు 'టీ' గొన్న వారెల్లరున్ హాయి మేయంగ ; ,'టీ టోటలర్లౌచు"
టీ సేవ చేయంగ, తేనీరు జాతీయ పానీయమై గౌరవంబంది, ఆరోగ్య భాగ్యంబు లత్యంత
లభ్యంబులై గాంచ- ఆ ఫేవరే ఫ్లేవరై ,గ్లామరై మించగా వచ్చు నంచెంచి ఠీకంచు
'టీ' కంచు టూకించి ఛందో నిబధ్ధార్ధ శబ్ద స్ఫుర ద్రీతి వాచించినాడన్ చమత్కార
తర్కంబుగన్: గండికోటాన్వయా విశ్వనాధాఖ్యుడన్ నేను శ్రీరామ భక్తున్ నమస్తే నమహ్ .

అనుబంధము/ముక్తాయింపు: "టీ" పద పునశ్చరణ.

" నిను సేవించిన గల్గు మానవులకున్ వీటీ వధూటీ ఘటీ
ఘన కోటీ శకటీ కటీ తటి పటీ గంధేభ వాటీ పటీ
ర నటీ హార పటీ సువర్ణ మకుటీ ప్రఛ్ఛోటికా పేటికల్”
(గన దామ్నాయ మహా తురంగ!శివ లింగా !నీల కంఠేశ్వరా! ) (ఎర్రా ప్రగడ)
తనరన్ జేయు మనో వికాస భరితోత్సాహంబు వాటించుచున్.

 

 
 

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 
 


సుజనరంజని మాసపత్రిక ఉచితంగా మీ ఇమెయిల్ కి పంపాలంటే వివరాలు కింది బాక్స్‌లో టైపు చేసి
సబ్‍స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కగలరు.

 

     

 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)

 

 
Copyright ® 2001-2012 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
   సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.                                                                                                Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech