చూతమురారండీ!!!


సిలికానాంధ్ర సర్వజిత్ ఉగాది సదర్భంగా కార్యకర్తలే వ్రాసి, సంగీతం సమకూర్చి, ప్రేక్షకులను రసమయ లోకాల్లో విహరింపజేసిన, "గజల్ గాంధర్వం" లో భాగంగా ఆలపించిన గానం. మీకోసం:

ఇందులో ప్రస్తుతపఱచే పాట:

"పలుకున్నకావ్యం" :

గానం: యామిని పొట్టి