Sujanaranjani
           
  శీర్షికలు  
       శ్రీ శనీశ్వర శతకం- 12

        

 

- రచన : అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ

 


101.నిక్కపు ప్రేమ నాదియని, నీకుల మేరికి కావలెన్? నినున్
దక్కక నన్యులెవ్వరికి తాళిని గట్టగ జాల నంచు,నెం
చక్కగ మాటలాడి తన సంబంరమంతయు దీర్చుకున్న, నా
మక్కువ మిత్రుడే తుదకు మాటను మార్చెర శ్రీ శనీశ్వరా!

102. ఎవ్వడ దెట్టివాడొ, ఎపుడెవ్వరి బుద్ధు లవెట్టు మారునో?
ఎవ్వడు దొంగయో దొరయొ ఎవ్వడు ఆర్యు డనార్యుడెవ్వడో?
ఇవ్వల ప్రేమ పెండ్లి కతలెక్కడ చూడుము - కన్యకున్ తుదిన్
నవ్వకు గాని ఆ కిరసనాయిలె దిక్కయె శ్రీ శనీశ్వరా!

103. ధరపయి దప్పె నేమములు; ధర్మ మొకింతయు లేదు; వర్ణసం
కరములు జస్తియయ్యె; తురగంబుకు గాడ్దెకు తేడకాన రా
దరయగ నన్నరీతి నలరారుచు నుండెను భారతంబు; భూ
సురులును మద్య మాంసములు సొక్కుట గంటిరి - శ్రీ శనీశ్వరా!

104. కాలుని రీతి నీవరయ గ్రక్కున చంప వదెట్టి పాపినేన్
లీలగ తీర్చి దిద్ది అవలీలగ నజ్టుని ప్రాజ్టుని చేసి, క
ష్టాల పరంపరన్ నిలువ జాలెడు శక్తినొసంగు నిన్ను, నా
కేలను మోడ్చి భక్తి గుణ కీర్తన జేసెద - శ్రీ శనీశ్వరా!

105. శిక్షను వేయ వీవెపుడు; శిక్షణ నిచ్చెద వెట్టి వానికిన్
దక్షుని జేసి వాని కొక ధైర్యము చాలగ నిచ్చి ఆత్మ సం
రక్షణ గల్గ జేసెదవు రాజిల మాయలమున్గు ధాత్రి, నా
త్ర్యక్షుని సాక్షి సత్యమిది - ఆరసి నాడర - శ్రీ శనీశ్వరా!

106. వంతుల వారిగా దయ నపార ఫలంబుల నిచ్చి గొప్ప, శ్రీ
మంతుల జేసి ధాత్రి న సమాన యశస్కుల సల్పి, చాల ని
శ్చింతను గూర్చి వేల్ప! కడు చిత్రము నౌగతి మమ్ము బట్టి, బల్
వంతల బెట్టుటేల? మరి పాపగ నేలర? - శ్రీ శనీశ్వరా!

107. మతి పరికించి చూడ పెను మాయల టక్కరి సౌబలేయునిన్
ప్రతినిధిగాగ పంపితివి భారత ఘోర రణంబునందు; నీ
కతమున నాగకేతనుడు కయ్యము నందున మ్రందె నాడు; దు:
స్థితికిని కాక సుస్థితి కిసీ నిలయుండవు - శ్రీ శనీశ్వరా!

108. కొనకిదె నిన్ను కోరెడిది కోరిక యొక్కటె; నీవు నిక్క మౌ
ఘనతను గన్న యట్టి మొనగాడవె యైనను నీదు తండ్రియౌ
‘ఇన’ శుభ నామ నాతని హరించి వధించిన తాలిబన్ల - దు
ర్జనులను పట్టి వారి రుధిరంబుల గ్రోలర - శ్రీ శనీశ్వరా!

109. చెనటులు తాలిబన్లను సజీవులు గా చెఱబట్టి వారలన్
ఖననము జేయవేని శనిగాడ ను పేరది వ్యర్ధమింక, నీ
ఉనికిని చాటి వారలను ఉక్కడగింపర - శ్రీ శనీశ్వరా!

110. వంచకులైన దుష్టులను వంచనతోడనె గెల్వగా వలెన్!
మంచికి కావు రోజులివి మందుడ నీకిదె పాసుపోర్టు ని
ప్పించెద షేక్ బడేమియ గ పేరును మార్చి ప్రతాప మింక చూ
పించుము పొమ్ము; మట్టి కరపించుము వారల - శ్రీ శనీశ్వరా!

 
 

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 
 సుజనరంజని మాసపత్రిక ఉచితంగా మీ ఇమెయిల్ కి పంపాలంటే వివరాలు కింది బాక్స్‌లో టైపు చేసి
సబ్‍స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కగలరు.
 

     

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)


 
 
Copyright ® 2001-2012 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
   సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.                                                                                                Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech