చూతమురారండీ!!!


సిలికానాంధ్ర సర్వజిత్ ఉగాది సదర్భంగా కార్యకర్తలే వ్రాసి, సంగీతం సమకూర్చి, ప్రేక్షకులను రసమయ లోకాల్లో విహరింపజేసిన, "గజల్ గాంధర్వం" మూడవ భాగం. ఇందులో మీకోసం: