"సమస్యాపూరణం:

క్రింది "సమస్యని" అంటే వ్యాక్యన్ని యదాతధంగా ఒక పద్యంలోకి ఇమిడ్చి వాడుకుంటూ రాయాలి. ఒకవేళ పద్యం కాకపోయినా ఒక కవిత రాసినా కూడా వాటిని మేము సగౌరవంగా స్వీకరిస్తాము. మీ జవాబులు -మెయిల్ (విద్యుల్లేఖ) ద్వారాకాని (rao@infoyogi.com)  ఫాక్స్ ద్వారాకానీ (fax: 408-516-8945) మాకు జనవరి 20 తారీఖు లోపల పంపించండి.

ఈ  మాసం సమస్యలు ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము

 

ఇక్కడ రెండు సమస్యలను ఇస్తున్నాం. ఈ రెండికీగానీ, లేక ఏ వొక్క దానికైనాగానీ మీరు మీ పూరణలను పంపవచ్చు

 

తే.గీ.|| లింగమడ్డువచ్చె గుడిని మ్రింగ బోవ

 

ఆ.వె.|| బేరమాడబోతె నేరమాయె

క్రితమాసం సమస్యలు

కం.|| ఆకలి ఆనందమయమె

ఆ.వె.|| సురను త్రాగ బట్టి సురులు యైరి

 

ఈ సమస్య లకు వచ్చిన ఉత్తమ పూరణలు ఇలా వున్నాయి.

మొదటి పూరణ -  - గండికోట  విశ్వనాధం హైదరాబాద్ ,   

  

కం.||     శ్రీకరమౌ వ్రత శీలికి

                                             భీకర పోరున విధి నెరపెడి వీరునికిన్

                                             సకియ కవుగిలి సరసునికి

                                             ఆకలి ఆనందమయమె- అనిపించు మదిన్

  

కం.||     ప్రకటిత భక్తియు నిష్ఠ ప

                                             రాకాష్టకు జన నొక శివరాత్రహరహమున్ 

                                             ఆకలి ఆనందమయమె

                                             ఒకపరి వుపవాస దీక్ష ఒప్పుగ పరగన్

  

ఆ.వె.||  పాల సంద్ర మధన కాలమందావిర్భ

                                              వింప, వేష ధారి విష్ణు మూర్తి 

                                              మాయ చే, దొరకిన మధురామృతంబగు

                                              సురను త్రాగ  బట్టి సురలు యైరి

 

రెండవ పూరణ -  వేదుల బాలకృష్ణ, శ్రీకాకుళం

 ఆ.వె.|| సురను త్రాగబట్టి సురలైరి దేవతల్

అమరులైరి నిత్య యవ్వనులును

అట్టి సురను తెచ్చి ఆరగించక నిశా

చరులు అసురులగుచు సమసినారు!

  

కం.||    ఏకలి యుగంబు జనులకు

శ్రీకరముగ జ్ఞానవృద్ధిచేకూర్చి ఇలన్

సౌకర్యములను పెంచెను

ఆ"కలి" ఆనందకరమె అగుటను వినమే!

 

మూడవ పూరణ -  పర్వతనేని రాధికారాగమంజరి

కం.||    ఆకలి పరిపరి విధములు

ఈ కలిలో తిండికొరకు,నెన్నిటికొరకో

ఆకలి దుఃఖమె గానీ

ఆకలి ఆనందమయమె ఆత్మస్తుతిలో.

 

తిండిలేకపోవటం ఒక్కటే కాక మనుషులకు అనేక రకాలైన ఆకళ్ళు ఉంటాయి.ఏ ఆకలియైనా నిజానికి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుందేగానీ ,తనను తాను పొగడుకోవటం అనే ఆకలిమాత్రం ఆనందమయమే.ఇంకా,ఇంకా ఆ ఆకలి పెరిగినకొద్దీ  ఆనందంగానే ఉంటుంది

 

నాలుగవ పూరణ- కృష్ణ అక్కులు, హైదరాబాద్

కం||    సోకులు చూడ తగిలినే

         షాకులు, కరువాయె నిదుర, సరిగా కాదే

         ఆకలి, అనందమయమె

         నీకౌగిలి, సాటిరాదె నింకొక స్వర్గం 

ఆ.వె||   బీరు త్రాగ బట్టి బీపి షుగరులొచ్చె  

        కాల్చగ సిగరెట్టు క్యాన్సరొచ్చె

        వ్యాధులేమిరాని వారె సురజనులు      

        సురను త్రాగ బట్టి సురులు యైరి

 ఆ.వె||  చదువు వచ్చి నోడు పదవిరాక నేడ్చె

         తళుకు వొళ్ళు బాల తార నయ్యె 

        చదువు రాని వాడు చక్కగ మంత్రయ్యె  

        సురను త్రాగ బట్టి సురులు యైరి

 ఆ.వె||  వెన్న తినగ నయ్యె కన్నయ్య కృష్ణుడు

        గిరిని మోయ నయ్యె గిరిధరుడును 

        మధిర గ్రోల వచ్చె మధము అసురులకు   

        సురను త్రాగ బట్టి సురులు యైరి   

 

ఐదవ పూరణ- యం.వి.సి.రావు, బెంగళూరు

ఆ.వె.|| పాల కడలి చిలికి, పడతి పంచునపుడు

సురను త్రాగ బట్టి సురులు యైరి

సురను త్రాగ మరిగి సుదతి పంచనిపుడు

నేర వృత్తులైరి నేటియువత

కం.||    ఆకలి ఎరుగని రోగికి

ప్రాకటమగు ప్రకృతి వైద్య పద్ధతి లోనన్

ఆకుల పసరును ఇవ్వగ

ఆకలి ఆనందమయమె ఆయ్యెను మిగులన్

 

ఆరవ  పూరణ- రావు తల్లాప్రగడ, శాన్ హోసే, కాలిఫోర్నియా

ఆ.వె.|| అసురుడవ్వుతావు పిసరంత సారాని

త్రాగలేకపోతె! తందనాన!

సురను త్రాగ బట్టి సురులు వారమరులు!

త్రాగియింకతొక్కు! తందనాన!

 

కం.||    పీకలదాకను మ్రెక్కుతు

కేకలు పెట్టుతు అరగక గిలగిల మనగా,

ఆకలి ఆనందమయమె

నీకును అపుడపుడిటులను నిక్కము భోక్తా!

 

ఏడవ  పూరణ - - ఎఱ్ఱా విశ్వనాధం, శాన్ హోసే, కాలిఫోర్నియా

కం.||    ఆకలి ఆకలి కలియని

ఆకలి యని అలమటించు దౌరా తగునా?

ఆకలి యయినది కనుకనె

ఆ"కలి" ఆనందమయమె అతివా నాకున్

సూచన: "కలి" అనగా పులిసిన గంజితో కలసిన అన్నము

కం.||    ఇక కృత త్రేతా ద్వాపర

మాకలి యని నాల్గు యుగములవనిని; ఇందున్

ఇక కలియుగమిది గనుకను

ఆకలి ఆనందమయమె యగునందరికిన్

ఆ.వె.|| చుట్ట త్రాగ బట్టి చుట్టాలు వీరలు;

అట్లు తినుట బట్టి అయిన వారు;

సురను త్రాగనట్టి వీరలు అసురులు;

సురను త్రాగ బట్టి సురులు వారు.

 

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి. (Please leave your opinion here)

పేరు

ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 

 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)


Copyright ® 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
            సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.      Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech