డిసెంబర్ 2009

1

2

  

 3

4

5  

6

7

 

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

   14  

15

 

 

 

16

 

17

 

 

     

18

 

19

 

 

 

20

 

 

21

       

 

 

 

22

 

 

 

 

23    

24

 

25

 

  

 

 

 

26  

 

27

 

 

 

28

29

 

 30 

 

31

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ఆధారాలు - నిలువు
1. తెలుగుభాష - 2
2. ఏరు లేక నది - 4
3. చేదతో నీళ్ళు తోడేందుకు సాధనం ఉన్నబావి - 5
4. స్పర్ధ లేక పగ - 2
5. రైతు - 7
6. బావి అంచులు కూలకుండా గోడలకు కట్టే రాతి వరసలు - 3
7. కారం ఉన్న ఏడుపు - 4
8. ఆశ్చర్యపడుము - 10
13 క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్న - 7
15. కొమ్ము ఎక్కువైన కొండ - 2
16 చక్కదనం - 3
17 నగలూ నాణ్యాలూ - 4
21 సగమే ఉన్న ఊదుకడ్డీ -- 2
24 విసిరేయు లేక విసురు - 2
26 క్రింద నుంచి పైకి వెళ్తున్న ‘విధం’ - 3
28 పిలి‘చాప’లుకు - 2
29. లక్ష్యం - 2
30 ఆపు హరికథలోని ప్రథమాక్షరాలు - 2
31 క్రింద నుంచి పైకి స్థానం లేక ప్రదేశం - 2
 

ఆధారాలు - అడ్డం
1 తనకు మాత్రమే సంబంధించిన విషయం - 10
9 బెజ్జం అటునుంచి - 2
10 నూరువేల బంగారు నాణేలు అక్షరలోపంతో - 5
11 పొట్టివాడు - ౩
12 ఏడాదికా - 3
13 చిన్న నాణెం, వీసంలో నాలుగోవంతు - 2
14 అటునుంచి త్వరగా - 3
16 చెవికి ధరించు - 5
18 పూర్వం ఫోటోలు తియ్యాలంటె కెమేరాలో ఇవి వేసేవాళ్ళు -- 2
19 వాడిపోవు - 3
20 గౌరవార్ధ సంబోధన - 2
22 లవంగి నడుమ మధ్యాక్షరాలు - 4
23 తొందర, వేగం - 3
25 స్పర్ధ - 2
27 అటునుంచి బలుపు, పొగరు - 2
28 నేలవాలు - 2
30 మిన్ను - 3
32 నది నీళ్ళు పోయే స్థలం - 10
 

 • ఇక మీరు చేయవలసినదల్లా...

  ఆధారాలను అనుసరించి పదాలతో విన్యాసాలు చేసి గడులను పూరించి, ఈ-మెయిలు (ఆర్.టీ.ఎస్. పధ్ధతిలో) ద్వారా కానీ లేదా కాగితంపై ముద్రించి, పూరించి కింద ఇచ్చిన చిరునామాకు పంపించండి. సరైన సమాధానాలు వ్రాసిన మొదటి ముగ్గురికి మంచి పుస్తకాల బహుమతి. సరైన సమాధానాలు పంపిన వారు ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉంటే ముగ్గురి పేర్లను 'డ్రా'తీసి, వారికి బహుమతి పంపిస్తాము.

  మీ సమాధానాలు మాకు చేరటానికి గడువు: డిసెంబర్ 25, 2009
  ఈ-మెయిలు: santhi@siliconandhra.org
  చిరునామా:
  Santhi Kuchibhotla
  20990, Valley green drive, apt: 615
  Cupertino, CA - 95014
   

 

నవంబర్ నెల పదవిన్యాస పూరణం

1

బ్బ

2     నం

   

3

4   

5 ర

6 పా

టు

 

 

ది

 

7 రు

క్క

 

8 సా

తు

 

9 యం

త్రీ

10

 

11

రా

 తి

 

 

12 సా

స్వ

తం

       

 యి

 

 

 

13 వా

నం

 

14 గం

15 

 

16 

17 సు

18    లో

 

19 తో

 

20 క్క

న్న

చి

21 వి

 

 ఫ

 

22 మా

23  ది

రి

 

రం

24 నీ

తు

  

లం

 

25

లా

ము

 

26 తు

షా

రం

 

 

సే

 

 

27

28 డు

రం

 

29 పుం

భా

స్వ

తి

        

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలోతెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం