తెలుసునా

-- చాకలకొండ రమాకాంతరావు

తెలుసునా తెలుగు వాడ! తెలుగు భాష తేటని

తెలుసునా తెలుగు మాట తేనియల మూటని. ||తెలుసునా||1. తెలుసునా తెలుగు పుటక ధరణిలోన మిన్నని,

తెలుసునా తెలుగు తల్లి భాషలకే రాణని. ||తెలుసునా||2. తెలుసునా తెలుగు భాష పాయసల వూటని

తెలుసునా తెలుగు మాట తియ్యనైన పాటని. ||తెలుసునా||3. తెలుసునా తెలుగు జాతి తాల్మిలోన మిన్నని,

తెలుసుకనా తెలుగు నీతి భువిలోనే బల్మని. ||తెలుసునా||4. తెలుసునా తెలంగాణ, ఆంధ్ర, సీమ ఒకటని

తెలుసునా తెలుగు తల్లి అమ్మ కల్ప వల్లని. ||తెలుసునా||5. తెలుసునా తెలుగు పలుకు పంచదార చిలకని

తెలుసునా తెలుగు కులుకు తెమ్మెరల తూలని. ||తెలుసునా||6. తెలుసునా తెలుగు ఖ్యాతి దిగంతాల వ్యాప్తని

తెలుసునా తెలుగు బాణి తేటగీతి తెల్లని. ||తెలుసునా||7. తెలుసునా తెలుగు సొగసు సీసమంత సొంపని

తెలుసునా తెలుగు గడ్డ శ్రీనివాస వాసమని. ||తెలుసునా||