పదవిన్యాసం

నిర్వహణ: కూచిభొట్ల శాంతి

కొన్ని అనివార్య ఆకస్మిక ఇబ్బందుల వల్ల శాంతి గారు ఈ మాసపు పదవిన్యాసం రెండు మూడు రోజులు ఆలస్యంగా అందిస్తారు. జాప్యానికి చింతుస్తున్నాం. సహృదయంతో అర్ధం చేసుకుని దయచేసి మరో రెండు మూడు రోజుల్లో మరల దర్శించగలరు.

- సంపాదక బృందం