చూతమురారండీ!!!


సిలికానాంధ్ర జనవరి నెలలో నిర్వహించిన అన్నమాచార్య సంకీర్తనోత్సవంలో ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగుంచిన ఈల పాట మీ కోసం!


గానం: శ్రీ హరి మూర్తి గారు