అంతర్జాల నాటికలు:


సిలికానాంధ్ర కార్యకర్తలు ప్రతినెలా అందిస్తున్న నాటికా మణిహారం
ఈ నెల నాటిక:

గుండెలు మార్చ బడును

రచన: జంధ్యాల
దర్శకత్వం: విజయసారధి మాడబూషి

పాత్రధారులు:
గోవిందయ్య: శ్రీఫణి విస్సంరాజు
డాక్టర్ మధు: రావు తల్లాప్రగడ
మల్లు & ముష్టివాడు: రవీంద్ర కూచిభొట్ల
రామచంద్ర మూర్తి: విజయసారధి మాడభూషి
నరసిమ్హమూర్తి: అనంత్ రావు విజాపురపు