పద విన్యాసం

ఏప్రిల్, 2010

1

2

 3

 

 

4

5

 

6

7

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

16

17

18

 

 

 

19

 

20

 

 

21

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

25

 

 

26 

 

 

 

 

 

27

 

 

28

 

 

 

29

30

31

 

 

  

 

 

32

 

33

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 
  ఆధారాలు - నిలువు
1 ‘తారుమారు’ గా చేసిన పని...6
2 సౌకర్యం లేక అవకాశం ...3
3 నునుపు కాని...3
4 వాతలేని ‘పిదప’ లేక ‘తదుపరి’...2
5 వల్లకాడు...4
6 పని చేసేటప్పుడు మధ్యలో అడ్డుపడితే ‘ఇలా’ అంటారు...7
7 నియమించేవాడు లేక సారధి ...2
9 సంతోషం...3
12 వంచకుడు...4
16 స్వప్నం...2
18 గొంతు...3
19 అతివ..3
20 అసంపూర్ణమైన లేక లోపమున్న..3
22 మౌనం బంగారం అయితే ‘ఇది’ వెండి...2
27 `ఇవి’ చెట్లకు కాస్తాయి కాని కన్నులకు కూడా అన్వయిస్తారు.....3
28 ఒక సుగంధ ద్రవ్యం....3
29 ఒక మహారాజు, దమయంతి భర్త గారు...2
30 జాలం...2
31 అడవి....2
32 కింద నుంచి పైకి ఏటవాలు...2
   
  ఆధారాలు - అడ్డం
1 విశదంగా తెలిపిన...4
4 యుక్తి లేక కార్యసాధనం...5
8 2 నిలువు లోనిది...3
9 27 నక్షత్రాలలో ఆరోది...3
10 లత లేక తీగ...2
11 కాఠిన్యం ఒక కొమ్ము ఎక్కువగా....5
13 భూమండలం....3
14 గడ్డి.....2
15 లోపలి ప్రదేశం....2
17 చింత లేక వ్యథ.....2
20 13 అడ్డం లోనిదే...3
21 ఆశపడు....4
23 నిలబడటం లేక ఉనికి పట్టు....4
24 నాసిక....2
25 దగ్గర లేక సమీపం....2
26 జ్వరం వచ్చి నప్పుడు ‘ఇది’ పరమౌషధం అని అంటారు....3
29 వివిధ రకాల వంటలు....9
33 19 నిలువు లోని వారే....అనేకమంది...4
34 వర్షం....2

      

ఇక మీరు చేయవలసినదల్లా...

ఆధారాలను అనుసరించి పదాలతో విన్యాసాలు చేసి గడులను పూరించి, ఈ-మెయిలు (ఆర్.టీ.ఎస్. పధ్ధతిలో) ద్వారా కానీ లేదా కాగితంపై ముద్రించి, పూరించి కింద ఇచ్చిన చిరునామాకు పంపించండి. సరైన సమాధానాలు వ్రాసిన మొదటి ముగ్గురికి మంచి పుస్తకాల బహుమతి. సరైన సమాధానాలు పంపిన వారు ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉంటే ముగ్గురి పేర్లను 'డ్రా'తీసి, వారికి బహుమతి పంపిస్తాము.

మీ సమాధానాలు మాకు చేరటానికి గడువు: ఏప్రిల్, 25, 2010
ఈ-మెయిలు: santhi@siliconandhra.org
చిరునామా:
Santhi Kuchibhotla
20990, Valley green drive, apt: 615
Cupertino, CA - 95014

march, 2010 పదవిన్యాస పూరణం

1 అ

2

లో

3కం

 

4

5

6రం

7 ప

తి

 

 

8 చం

9ద

మా

 

గు

10 రా

దం

11డు

 

12 శా

ని

 

13 వీ

లు

14 ధ

 

లి

 

 

 15 పి

లు

పు

16 ప

పు

వు

 

17 ఏ

తా

 

18 కం

చా

లు

రి

 

 

19 అ

రు

లు

 

20 లు

ము

 శో

 

21పా

రు

డు

 

22  హ

 

 

23 ధ

ణి

 

పా

 

 24 కా

రి

 

25 హ

 కు

 

గ్ర

 

టు

  

ను

 

26 పా

డు

 

27 హం

 

28 గా

నం

March month Sreelakshmi Polamreddy from Pittsburgh sent answers with 5 mistakes.

 

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలోతెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం