బతుకులో ఉగాది పచ్చడి

- డి.జి. రామారావు

 

     

         అబ్బాయి  బి ఏ  పాసయి  ఆరేళ్లయింది
        
ఇంకా ఉద్యోగం  లేదు , ఇప్పట్లో  రాదు
        
ఇది నా గుండెల్లో  పేరుకున్న                     చేదు

 

          మా ఆవిడకి  పరీక్షల్లో  తేలింది
         
నిండుగా  ఉందిట రక్తం లో   స్యుగరు
          
ఇది చాలు  నన్నరగదీసే                          వగరు
        
           
అమ్మాయికి  పెళ్లి వారొచ్చారు
           
అన్నీ నచ్చాయిట--- కానీ కావాలిట
           
  " ల " కారం
           
ఇది నే  భరించలేని                               గొడ్డు  కారం

 

            జేబులో  పైసలు  నిండుకున్నాయి
           
పండక్కి  తాకట్టే   శరణ్యం
           
ఇంకా నయం  అప్పుకి ఆదారైనా  ఉంది         కించిత్  లవణం

 

            వచ్చేస్తున్నాట్ట  పెద్దల్లుడు  పండక్కి
           
ఇప్పుడే రావాలా ఈయనగారి  సలుపు
           
అనుకుంటే తప్పు .......                                 శుద్ధ  పులుపు

 

             ఇన్ని భాధలు  ముసురుకున్నా
            
అదుపులోనే ఉందిట  నా బీపీ               పిసరంత       తీపి

 

               అరవై ఏళ్ళ  జీవితంలో 
               
అన్ని రుచులూ   నంజుకున్నా
               
తిరిగి చూస్తే
               
బతుకు మాత్రం   నిండు సున్నా   

 

 
 
పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం